Умови навчання

Планування. Аспіранти працюють за індивідуальними науково — навчальними програмами або індивідуальними планами роботи. Індивідуальна науково — навчальна програма (або індивідуальний план роботи) передбачають: виконання наукових досліджень, відповідних до теми дисертації, публікування отриманих результатів, доповіді їх на наукових конференціях; підготовку та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності, заліків за курсом основ педагогіки та психології вищої школи, вивчення курсів теоретичних дисциплін з урахуванням профілю підготовки аспіранта, передбачених науково — навчальними програмами, а також педагогічну практику; оформлення дисертаційної роботи та подання її у встановлений термін до розгляду у спеціалізовану вчену раду, або її захист. Тема дисертації, науково — навчальна програма або індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою інституту, не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури. Аспірантам 1 року навчання необхідно не пізніше 1 квітня подати у відділ докторантури і аспірантури такі документи: індивідуальну науково — навчальну програму (індивідуальний план роботи) на три (для заочників на — чотири) роки навчання, які підписали науковий керівник та аспірант і затвердила вчена рада інституту; — обгрунтування вибору теми дисертації, підписані завідувачем кафедри, науковим керівником та аспірантом і затверджене вченою радою інституту; докладний план дисертаційних досліджень та розгорнутий план роботи на перший рік навчання, підписаний науковим керівником та аспірантом. Приклади оформлення зазначених документів додаються.

Атестація. Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану та науково — навчальної програми. Звіти заслуховуються на засіданнях кафедр у травні — червні кожного навчального року (поетапний контроль). Результати виконання аспірантами планів роботи розглядаються на засідання вченої ради інституту. До 15 червня за результатами поетапного контролю аспіранти подають у відділ докторантури і аспірантури короткий звіт та витяги з протоколу засідання кафедри та вченої інституту про результати виконання розгорнутого плану роботи поточного року навчання. Щороку у жовтні — листопаді в інститутах проводиться атестація аспірантів. Кожний аспірант атестується науковим керівником та доповідає на засіданні кафедри про результати виконання дисертаційних досліджень. Результати атестації розглядаються на засіданні вченої ради інституту та приймається рішення щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання. Аспіранти, які не виконали план роботи, за рішенням вченої ради інституту відраховуються з аспірантури та відшкодовують затрати на їх навчання. До 20 листопада за результатами атестації аспіранти подають у відділ докторантури і аспірантури такі документи: атестаційну картку; розширений витяг з протоколу засідання кафедри; звіт про виконання розгорнутого плану поточного року навчання (початком навчального року вважається дата зарахування до аспірантури за наказом); розгорнутий план роботи на наступний рік навчання. За результатами атестації аспіранти наказом ректора переводяться на наступний рік навчання.

Вимоги ВАК до оформлення наукових статей 

Розклад занять для аспірантів

Програми кандидатських іспитів:

Декоративне і прикладне мистецтво - 170006 - переглянути
Образотворче мистецтво - 170005 - переглянути
Філософія - переглянути

Важлива документація:

Адреса аспірантури:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2437361, aspirantura@lnam.edu.ua