Факультет історії і теорії мистецтв

Дипломні роботи ОР "Бакалавр" кафедри ІТМ 2020

вівторок, 30. 06. 2020

У червні 2020 року відбулись захисти дипломних робіт ОР "Бакалавр" кафедри ІТМ ЛНАМ.

Сапіга Ю. С. ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКИХ УГРУПУВАНЬ В УКРАЇНІ 1990 – 2010-х рр.: ПАРАДИГМА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Мета – розкрити передумови та специфіку формування українських мистецьких угрупувань 1990-2010-х рр. та висвітлити особливості їх діяльності та художньої творчості. Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:
- Проаналізувати літературу з досліджуваної проблеми, окреслити коло джерел і методику дослідження;
- Означити загальне становище українського мистецтва у пострадянський період (кінець 1980 – початок 1990 рр.) по 2010 рр.;
- Описати процес становлення художніх спільнот, галерейних просторів, інституцій та формування українського арт–середовища як професійної структури у мистецтві України у період з 1990–х до сучасності;
- Структурувати ключові художні угруповання 1990-2010-х рр., що мали істотний вплив на українське сучасне мистецтво;
- Проаналізувати художню діяльність українських художніх угрупувань 1990-2010-х рр.
- Окреслити хронологію змін та еволюцію художніх технік, течій, концептуальних підходів художніх угрупуваннь актуального українського мистецтва впродовж 1990-2010-х рр.
Об’єкт дослідження. Діяльність художніх угрупуваннь України 1990-2010-х рр. та мистецькі твори їхніх представників.
Предмет дослідження. Процес формування та художньо-стилістичні особливості творчості мистецьких угруповань України 1990-2010-х рр.

 

Соломко Г. І. ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ МАЛЯРСТВІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ

Мета дослідження – визначити та проаналізувати художні особливості експресіонізму у живописних творах українських митців першої третини ХХ ст. Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:
- проаналізувати літературу з досліджуваної проблеми;
- висвітлити філософсько‐естетичні особливості експресіонізму в контексті українського мистецтва першої третини ХХ століття;
- простежити прояви експресіонізму в українському малярстві першої третини ХХ століття;
- осмислити характерні художні особливості експресіонізму, звертаючись до творчого спадку українських живописців першої третини ХХ століття, та здійснити мистецтвознавчий аналіз їхніх творів.
Об’єктом дослідження є живописні твори українських художників першої третини ХХ століття з проявами експресіонізму.
Предмет дослідження – художні особливості експресіонізму у живописних творах українських митців першої третини ХХ століття.

 

Стуковенков Є.В.  «СТРІТ-АРТ» ЗАХIДНОЇ УКРАЇНИ ПОЧ. ХХI CТ.: КОНТЕКCТУАЛЬНICТЬ, ПРОВIДНI МИТЦI, CТИЛICТИЧНI ОCОБЛИВОCТI

Мета доcлiдження: Доcлiдити icторiю та cтилicтичнi оcобливоcтi вуличного миcтецтва на територiї Захiдної України початку XXI cт. Для доcягнення мети було поcтавлено наcтупнi завдання:
- Проаналiзувати icнуючi джерела на запропоновану тему доcлiдження;
- Доcлiдити процеc формування вуличного миcтецтва у cвiтовому контекcтi;
- Коротко опиcати творчий шлях вiдомих cвiтових вуличних митцiв;
- Проcтежити процеc формування вуличного миcтецтва на територiї України;
- Проаналiзувати оcновнi аcпекти, якi вплинули на процеc формування вуличного миcтецтва на територiї України;
- Виявити художнi оcобливоcтi, оcновну тематику та проблематику в українcькому вуличному миcтецтвi;
- Опиcати технiки та творчi методи cучаcного вуличного миcтецтва;
- Проаналiзувати cтилicтичнi оcобливоcтi cтрiт-арту на Захiднiй Українi;
- Охарактеризувати творчу дiяльнicть провiдних вуличних митцiв та миcтецьких об’єднань Захiдної України.
Об’єкт доcлiдження: вуличне миcтецтво на територiї Захiдної України початкут ХХI cт.
Предмет доcлiдження: контекстуальність та стилістичні оcобливоcтi вуличного миcтецтва Захiдної України.

 

Юхневич В.П. КОСТЮМ У МУЗИЧНОМУ НАПРЯМІ РОК: ФОРМАЛЬНІ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Метою дипломної роботи є визначити художні особливості костюму в музичному напрямі рок, зокрема його українському сегменті. Для досягнення мети визначено основні завдання:
- Здійснити аналіз літератури, присвяченої світовій та українській рок-музиці, та сценічному образу музикантів;
- Сформувати джерельну базу дипломної роботи з урахуванням фото і відеоматеріалів, Інтернет блогів музикантів;
- В історичній ретроспективі висвітлити еволюцію костюму найбільш видатних рок-музикантів;
- Проаналізувати співпрацю рок-музикантів з провідними домами моди;
- Визначити особливості формування сценічного образу та художні характеристики українських рок-музикантів.
Об’єктом дослідження є сценічний костюм рок-музикантів другої половини ХХ – ХХІ ст.
Предметом дослідження є формальні та художньо-стилістичні особливості костюму рок-музикантів другої половини ХХ – ХХІ ст.

Повернутись назад