Факультет історії і теорії мистецтв

Факультет історії і теорії мистецтв

Нікітенко Костянтин Вікторович
Нікітенко Костянтин Вікторович
декан факультету,
професор

Від часу здобуття Україною незалежності у ЛНАМ склалися особливо сприятливі умови для розвитку мистецтвознавчої та культурологічної освіти. З ініціативи і найактивнішої підтримки ректора Львівської академії мистецтв, академіка Е.Миська на базі чотирьох кафедр теоретичного та гуманітарного спрямування був створений факультет історії та теорії мистецтва (1997). Через рік факультет ІТМ організував підготовку фахівців із заочною формою навчання, а 2004 року в структурі факультету була відкрита нова кафедра менеджменту мистецтва, випускаюча фахівців-менеджерів соціокультурної сфери. Сьогодні факультет ІТМ об’єднує у своїй структурі кафедри історії та теорії мистецтва, менеджменту мистецтва, соціально-гуманітарних наук, фізичного виховання та спорту. Широкий діапазон науковців-педагогів різного спрямування, викладацька та організаційна діяльність шести докторів і більш, ніж двох десятків кандидатів наук, що працюють на факультеті, дозволили вийти на новий професійний рівень підготовки фахівців та наукової діяльності. Колектив факультету координує навчальний процес між аспірантурою, докторантурою, факультетами художніх напрямків підготовки та дизайну, забезпечує зв’язок з музеями, галереями, архівами, освітніми і науковими закладами. Факультет відродив і впродовж десяти років координує діяльність Студентського наукового товариства (СНТ), що покликане сприяти залученню студентської молоді у сферу наукових досліджень, виставкової діяльності тощо. Від 2002 р. при факультеті ІТМ успішно функціонує спеціалізований відеоклас та архів мистецької відео хроніки, створюється потужний банк мистецтвознавчої інформації на електронних носіях. Збагачення інформацією про сучасну зарубіжну (німецько-, англо-, франкомовну) мистецтвознавчу літературу суттєво доповнюють методичні розробки кафедри мов і літератури факультету ІТМ. Такі переклади як, зокрема, «Словник театру» (2006). «Загальна музеологія» (2005), «Менеджмент мистецтва» (2008) не мають аналогів в Україні, вони дозволяють іти в ногу із сучасними теоретичними та термінологічними тенденціями світової мистецтвознавчої та культурологічної думки.
Значно почастішали захисти дисертацій та вихід у світ монографій, які можна вважати найвартіснішим мірилом мистецтвознавчого наукового поступу. Монографії фактично ілюструють напрямки досліджень, найвагоміші досягнення і динаміку науки, спектр імен науковців, що за різного часу і політичних, соціокультурних обставин поєднували педагогічну, дослідницьку діяльність, виходячи із насущних потреб ALMAMATER. Назвемо головні з напрямків, що увінчалися монографіями: народний одяг (Г. Стельмащук, 2004), архітектура і дизайн (О.Боднар, 2005), мистецька освіта, мистецтво української діаспори (Р.Шмагало. 2005), інтелектуальна власність (А. Войнаровський. 2007), словники: декоративно-ужиткового мистецтва (за ред. Я.Запаска, 2000), митців-педагогів (Р.Шмагало — 2002), термінів мистецтва, словник театру (М.Якуб’як — 2003, 2006),. Також видається низка періодичних видань («Мистецтвознавчий автограф», «Вулик», «Вісник ЛНАМ»), альбомів, каталогів, матеріалів наукових конференцій тощо.
Серед найактуальніших проблем мистецтвознавства та артменеджменту початку ХХІ століття слід виділити дослідження розвитку художньої культури в еру глобалізації. На цьому магістральному напрямку суміжні мистецтвознавство і набираючі сили молоді культурологія та артменеджмент мають чіткіше диференціювати свої цілі і завдання. Генератори розвитку культурології відпрацьовують теоретико-інформаційні методи «централізації» наук, намагаються впливати на вектори розвитку мистецької і мистецтвознавчої освіти, художнього життя і культури в цілому. Утім, системна і органічна цілісність науки і культури не є сплавом, так само як синтез мистецтв не є нівеляцією специфіки кожного виду мистецтва. Очищення, збереження і розвиток усіх видів і галузей мистецтв сьогодні така ж пекуча і невідкладна проблема, як і автономізація історично сформованих галузей і напрямків мистецтвознавства.
Факультет координує навчальний процес між аспірантурою, докторантурою, факультетами, що готують фахівців художніх спеціальностей. Він забезпечує зв’язок навчального процесу з музеями, галереями класичного і сучасного мистецтва, архівами, реставраційними та освітніми закладами України та закордону.
Форми навчання на факультеті: стаціонарна та заочна (навчання без відриву від основної роботи).
Навчальний процес тісно пов’язаний з науково-дослідною роботою, а також проводиться в співпраці зі кафедрами художніх напрямків.
Розроблені на факультеті лекційні теоретичні курси читаються також на всіх факультетах ЛНАМ, що готують спеціалістів художніх спеціальностей та дизайну.
Розроблено понад 140 навчальних та робочих навчальних програм, методичних вказівок, збірників тестових завдань для забезпечення викладання курсів на усіх кафедрах факультету, з яких опубліковано 64.
Перелік дисциплін, які викладаються випускаючими кафедрами постійно переглядаються та коректуються відповідно до потреб освітнього ринку.
Ведеться постійна робота з розробки навчальних посібників, підручників. За аналізований період викладачами двох випускаючих кафедр представлено понад 100 методичних розробок, підручників, навчальних програм, посібників, та інших кафедр — більше 60.
Проведено значну кількість міжнародних проектів, наукових конференцій, виставок, творчих зустрічей, тощо.
Організація навчального процесу
Кваліфікаційні характеристики бакалаврів та магістрів, навчальні плани і програми відповідають стандартам і вимогам щодо системи знань і вмінь фахівців культурологів, мистецтвознавців та менеджерів соціокультурної діяльності. В навчальних планах дисциплін — історія образотворчого мистецтва, історія декоративно-ужиткового мистецтва, історія мистецтвознавства, художньої критики, історія світової та української культури, менеджмент соціокультурної сфери, комп’ютерні технології, реклама в культурно-мистецькій діяльності, маркетинг в культурі, інформаційний менеджмент, культурна політика та ін., що корегуються щорічно, з урахуванням особливостей художньої освіти України, потреб регіону, специфіки діяльності установ та інституцій, де будуть працювати випускники.
Викладачами кафедри читаються лекції, проводяться семінари і практичні заняття як у аудиторіях академії, так і за її межами — в бібліотеках, музеях, картинній галереї, культурних закладах Львова.

 

Адреса факультету:
вул. Кубійовича, 38, Головний корпус, 2 поверх
тел. 032 2761475, itm@lnam.edu.ua
веб-сайт: itm.lnam.edu.ua