Рішення

Вчена рада 2020-2021 н.р.

План засідань Вченої Ради ЛНАМ на 2020-2021рр.

 

Протокол №2 від 28.10.2020

Порядок денний:
1.Проект змін до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ.
2.Положення про акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАМ.
3.Зміни до освітньої програми "Менеджмент мистецтва" згідно стандартів вищої освіти.
4.Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 
5.Звіт докторантів ЛНАМ (Бакович, Книш).
6.Різне.

Протокол № 1 від 18.01.2021 р.

Порядок денний
1. Встановлення ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Вчена рада 2019-2020 н.р.

План засідань на 2019-2020рр.

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №1 від 26.09.2019

Порядок денний:
1. Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та
інноваційної діяльності Львівської національної академії мистецтв.
Стратегія інтернаціоналізації львівської національної академії мистецтв.
2. Інформація про результати вступної кампанії 2019 року у ЛНАМ.
3. Про діяльність підготовчих курсів у ЛНАМ.
4. Затвердження Положення про Відділ міжнародних зв’язків (нова редакція).
5. Затвердження вартості проживання в гуртожитку для пільгової категорії
студентів ЛНАМ.
6. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів ЛНАМ.
7. Інформація про перебіг проекту Creativ Spark у ЛНАМ.
8. Різне.

Протокол №2 від 31.10.2019

Порядок денний

  1. Підсумки проведення навчально-виробничих практик. Відповідальні: декани факультетів
  2. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.
    Відповідальні: керівник відділу аспірантури та докторантури І.Гах .
  3. Затвердження форми Додатків до Положення «Про комісію з визнання іноземних документів.
  4. Відповідальні: юрисконсульт ЛНАМ В. Микитюк.
  5. Різне.

Протокол №3 від 26.11.2019

Порядок денний:
1. Звіт про роботу Спеціалізованої Вченої ради ЛНАМ із захисту дисертацій
2. Питання навчально-методичної роботи.
3. Презентація концепції розвитку креативного простору.
4. Про охорону праці у ЛНАМ.
5. Звіт Х. Береговської про навчання в докторантурі ЛНАМ.

Протокол №4 від 26.12.2019

Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2019 н. рік.
2. Погодження Правила прийому до ЛНАМ у 2020 р.
3. Підсумки проведення 11-го Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові.
4. Підведення підсумків виконання заходів Цивільного захисту у 2019р. у ЛНАМ/
5. Доведення наказу МОН України про розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу.

Протокол №5 від 04.02.2020

Порядок денний
1. Про створення (відновлення діяльності) територіально відокремленого структурного підрозділу Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

Протокол № 6  від 12.02.2020 р.

Порядок денний:
1. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
2. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення.
3. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
4. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
5. До питання реорганізації науково-дослідного сектора ЛНАМ у навчальнодослідницький центр ЛНАМ
6. Внесення змін до:
Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»;
Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
7. Внесення змін до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Львівській національній академії мистецтв»
8. Внесення змін до Положення «Про Косівське училище прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв»
9. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання доцента.
10. Різне.

Протокол № 7  від 17.02.2020 р.

Порядок денний:
1. Щодо перейменування Косівського училища прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ. Згідно Закону України "Про фахову передвищу освіту".
2. Різне.

Протокол № 7а  від 4.03.2020 р.

Порядок денний:
1. Встановлення ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія на ІІ
семестр 2019/2020 н.р.
2. Різне.

Протокол №8 від 27.05.2020

Порядок денний:
1. Про організацію освітнього процесу на 2020-2021 н.р.
2. Доповнення до Положення «Про організацію освітнього процесу у Львівській
національній академії мистецтв» та Положення «Про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії у Львівській національній академії мистецтв» в частині
проведення атестації здобувачів вищої освіти із використанням технологій та засобів
дистанційного навчання.
3. Зміни до Правил прийому у 2020 році до ЛНАМ.
4. Встановлення вартості розміру плати для здобуття вищої освіти у ЛНАМ
5. Встановлення вартості розміру плати для здобуття вищої освіти у КІПДМ ЛНАМ
6. Різне.

Протокол №9 від 10.06.2020

Порядок денний:
1. Творчість в навчальному процесі академії.
2. Затвердження Положення про освітній центр «Крим-Україна».
3. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
4. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади декана, завідувача кафедри, професора, доцента, з числа науково-педагогічних працівників.
5. Затвердження Положення про Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
6. Встановлення вартості навчання в Аспірантурі ЛНАМ.
7. Різне.

Протокол № 10 від 24.06.2020

1. Про заснування наукового часопису «Мистецтво і культура» згідно
Меморандуму про порозуміння між ЛНУ імені І.Франка, НАМУ, Західним регіональним науково-мистецьким центром НАМУ, ЛНАМ, ЛНМА ім. М. Лисенка.
2. Затвердження навчальних планів аспірантури на 2020-2021 н.р.
3. Звіт про роботу Бібліотеки ЛНАМ.
4. Проект настінного розпису в подвір’ї галереї ЛНАМ.

Вчена рада 2018-2019 н.р.

2018-2019 н.р.

План засідань на 2018-2019рр.

Наказ №135 від 26.09.2018р. "Про затвердження плану роботи Вченої ради ЛНАМ"

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №13 від 27.06.2019

Порядок денний:
1. Затвердження Змін до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р. відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України No760 від 31.05.2019 (зміни до Умов прийому до ЗВО у 2019 р.), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України в 18 червня 2019 р., офіційно оприлюдненому на сайті МОНУ 25 червня 2019.
2. Рекомендація до друку Вісника ЛНАМ No39-40.
3. Різне

Протокол №12 від 25.06.2019

Порядок денний:
1.Робота Наглядової ради у ЛНАМ.
2. Трудова дисципліна і виховний процес зі студентами в академії.
3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор. Кандидатура Безпальківа М.В.
4. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ.
6. Затвердження Положення «Про комісію з визнання іноземних документів про освіту ЛНАМ».
7. Призначення іменних стипендій Президента України, Верховної ради України.
8. Різне.

Протокол №11 від 13.06.2019

Порядок денний:
1. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів, завідувачів кафедр академії.
2.Затвердження навчальних планів для освітньо-наукового рівня "доктор філософії" на 2019-2020 н.р.
3.Різне

Протокол №10 від 29.05.2019
Порядок денний:
1.Організація освітнього процесу на 2019/20 н.р.
2.Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
3.Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор.
4.Різне.

Протокол №9 від 25.04.2019
Порядок денний:
1. Реорганізація відокремленого структурного підрозділу Львівської національної академії мистецтв КІПДМ ЛНАМ в порядку відокремлення в окрему юридичну особу.
2. Міжнародна діяльність в академії за 2018 рік.
3. Затвердження Положення «Стратегія інтернаціоналізації ЛНАМ»
4. Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
5. Затвердження Положення «Про кафедру ЛНАМ»
6. Затвердження Положення «Про Художню раду по дизайну середовища ЛНАМ»
7. Затвердження Положення про конкурс студентських творчих робіт «Впіймати характер. Натурний портрет» у ЛНАМ.
8. Затвердження індивідуального плану роботи аспіранта.
9. Атестаційні справи на присвоєння вчених звань.
10. Річний звіт про виконання критеріїв підтвердження статусу національного.
11. Збільшення ліцензованого обсягу по спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОР «Бакалавр» і ОР «Магістр» та по спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОР «Магістр».
12. Різне.

Протокол №8 від 12.04.2019
Порядок денний:
1. Звіт про діяльність КІПДМ ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність УКІПДМ ЛНАМ.
4. Фінансовий річний звіт КІПДМ ЛНАМ.
5. Затвердження Пложення про Училище КІПДМ ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №7 від 3.04.2019
Порядок денний:
1. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
2. Кафедра Монументального живопису: концепція, принципи і діяльність на сучасному етапі.
3. Висунення кандидатури ректора Варшавської академії мистецтв професора Адама Мияка на надання статусу почесного професора ЛНАМ.
4. Звіт про стан проекту Creative Spark.
5. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2019
Порядок денний:
1. Про виконання бюджету на 2018 та кошторис на 2019 рік.
2. Організація освітнього процесу за ОР «Магістр» у 2019 році.
3. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
4. Звіт про роботу галереї "Пори року".
5. Затвердження положення про педагогічну практику аспірантів
6. Різне.

Протокол №5 від 29.01.2019
Порядок денний:
1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»).
2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься набір у 2019р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».
3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019р.
4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №4 від 26.12.2018
Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2018 н. рік.
2. Внесення змін до Положення про Приймальну комісію ЛНАМ.
3. Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
4. Різне.

Протокол №3 від 29.11.2018
Порядок денний:
1. Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ. 
2. Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
3. Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями. 
4. Різне.

Протокол №2 від 30.10.2018
Порядок денний:
1. Про розвиток спеціалізацій на кафедрі менеджмент мистецтва.
2. Про підготовку до акредитації ЛНАМ.
3. Конкурсні справи щодо обрання на заміщення вакантних посад доцентів,
професорів академії.
4. Внесення змін до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном.
5. Різне.

Протокол №1 від 25.09.2018
Порядок денний:
1.Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ та КІПДМ ЛНАМ.
3.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
4.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КІПДМ ЛНАМ.
5.Затвердження структури ЛНАМ.
6.Затвердження відсотка ліміту стипендіатів.
7.Різне.

 

Ректорат 2021

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 10 березня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 15 лютого 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 25 січня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Ректорат 2020

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 25 листопада 2020 року
Порядок денний:
1. Про заборгованість за освітні послуги.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 16 листопада 2020 року
Порядок денний:
1. Про заборгованість за освітні послуги.
2. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 26 жовтня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 12 жовтня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 30 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 15 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про поселення в гуртожиток ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2020 року
Порядок денний:
1. Про підготовку до 2020/21 навчального року.
2. Про освітній процес в умовах карантину.
3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 26 серпня 2020 року
Порядок денний:
1. Про освітній процес в умовах карантину.
2. Різне

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 13 липня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 30 березня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 12 березня 2020 року
Порядок денний:
1. Про запровадження карантину з метою запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 у ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 10 лютого 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Про лист МОНУ № 1/11-803 від 10.02.2020р. щодо перерозподілу місць державного замовлення.
3. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 28 січня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Про здійснення перерозподілу місць державного замовлення для студентів ЛНАМ.
3. Про рекомендацію кандидатур з числа студентів ЛНАМ на призначення стипендії Президента України.
4. Про використання натурного фонду у II семестрі 2019-2020 н. р.
5. Різне: про міжнародне стажування в Університеті ім. Яна Кохановського у м. Кельце, РП.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 09 січня 2020 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Стипендіальна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання стиендіальної комісії від 19.01.2021р.
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2020-2021 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 09.12.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення преміювання та матеріальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам ЛНАМ згідно Порядку надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
2. різне

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2020р
Порядок денний:
1.Про призначення стипендій на перший семестр 2020/21 н. р. першим курсам ОР "Бакалавр" і "Магістр" згідно рецтингу результатів вступних іспитів.
2. Про призначення стипендій аспірантам ЛНАМ першого року навчання.
3. Внесення змін у рейтинг успішності на факультеті ОМіР.
4. Різне

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 15.07.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендії на перший семестр 2020/21 н. р. на 2 курсі ОР «магістр» факультету ОМІР.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.07.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2019-2020 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 05.03.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2019-2020 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №7 засідання стипендіальної комісії від 02.12.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення премій та матеріальної допомоги студентам ЛНАМ.
2. Різне.


ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 19.07.2019р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендії на перший семестр 2019/20 н.р. , що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. про призначення підвищеної стипендії.
3. різне

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 19.03.2019р

Порядок денний:
1. Про внесення змін у рейтинг успішності навчання студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 21.02.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ, що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 17.01.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2018-2019 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 12.09.2018

Порядок денний:
1. Призначення стипендій студентам 1 курсу ОР «бакалавр» та студентам 1 року навчання ОР «магістр» згідно результатів вступних іспитів.
2. Призначення стипендій студентам 2, 3, 4 курсів ОР «бакалавр» та студентам 2 року навчання ОР «магістр» відповідно Постанови КМУ No1050 в межах наявного фінансування.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 23.07.2018

Порядок денний:
1. Про зміни та затвердження списку рейтингу успішності студентів факультету дизайн.
2. Про призначення стипендій студентам факультету дизайн, які були учасниками академічної мобільності у II семестрі 2017-2018 н.р.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 04.07.2018

Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.03.2018

Порядок денний:
1. Про допризначення стипендій студентам ЛНАМ у зв’язку із до фінансуванням.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 22.01.2018
Порядок денний:
1.Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2.Різне.

ПРОТОКОЛ №15 засідання стипендіальної комісії від 07.11.2017
Порядок денний:
1. Про призначення обласних премій студентам вищих навчальних закладів;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

ПРОТОКОЛ №14 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2017
Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №13 засідання стипендіальної комісії від 31.08.2017
Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів 1 курсу навчання (ОР Бакалавр, Магістр) згідно результатів вступу.
2. Різне.

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

 

Важливі події академії