Нормативно-правові документи

Статут Львівської національної академії мистецтв

Витяг з реєстру субєктів освітньої діяльності

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Структура Львівської національної академії мистецтв

СТРАТЕГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ, ТВОРЧОЇ, НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Стратегія інтернаціоналізації Львівської національної академії мистецтв

Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти"

Положення "Про систему внутрішнього забезпеченння якості освіти у ЛНАМ"

Положення "Про Вчену раду Львівської національної академії мистецтв" 

Положення «Про навчально-методичну раду Львівської національної академії мистецтв»

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конференцію трудового колективу Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про кафедру Львівської національної академії мистецтв"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЛНАМ на 2017—2020 рр.

Положення "Про організацію освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про заочну форму навчання у ЛНАМ"

Положення “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії мистецтв”

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

Наказ МОНУ про затвердження Положення "Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Лист МОНУ "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"

Положення  "Про порядок реалізації права на академічну мобільність доктор філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі міжнародних двохсторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю"

Положення "Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод"

Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ"

Положення "Про комісію з визнання іноземних документів про освіту ЛНАМ"

Положення "Про навчання, стажування іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ"

Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Положення "Про педагогічну практику аспірантів ЛНАМ"

Положення "Про проведення практики студентів ЛНАМ"

Наказ №102 від 19.07.2018р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2018/2019 н.р."

Наказ №115 від 25.06.2019р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2019/2020 н.р."

Наказ №46 від 27.05.2020р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2020/2021 н.р."

Наказ №102 від 15.06.2021р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2021/2022 н.р."

Положення "Про студентське самоврядування"

Положення "Про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ"

Положення "Про виставкову діяльність у ЛНАМ"

Положення "Про художні ради та експертні комісії Львівської національної академії мистецтв" 

Положення "Музею Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення “Про робочі та дорадчі органи Львівської національної академії мистецтв”

Положення “Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв”

 Положення "Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ"

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах,що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ"

Положення “Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення "Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Положення "Про порядок ліквідаціі академічних заборгованостей"

Положення "Про звання «Почесного доктора», «Почесного професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри) Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентський гуртожиток ЛНАМ"

Положення "Про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ"

Положення "Про діяльність галереї «ПОРИ РОКУ»"

Положення "Про відділ міжнародних зв'язків ЛНАМ"

Положення "Про тендерний комітет ЛНАМ"

Порядок супроводу маломобільних груп населення у ЛНАМ

Положення «Про приймальну комісію Львівської національної академії мистецтв»

Положення "Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Порядок "Надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Назви спеціальноcтей, освітніх програм, за яким здійснюватиметься набір до ЛНАМ у 2019 р.  

Перелік штатних науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв та їх публікацій за 2012-2017рр.

Протокол засідання Акредитаційної комісії України №134 від 19.02.2019р.

Положення "Про Приймальну комісію ЛНАМ"

Положення "Про Науково-дослідний сектор ЛНАМ"

Положення "Про атестацію здобувачів наукового ступеня доктора філософії у ЛНАМ"

Положення "Про акредитацію освітніх програм за якими здійснються підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАМ"

Положення "Про гаранта освітньої програми у ЛНАМ"

Положення "Про навчальну літературу у ЛНАМ"

Положення "Про рейтингове оцінювання діяльності  науково-педадогічних працівниківЛьвівськоїі національної академії мистецтв"

Положення "Про відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ"

Положення "Про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією у ЛНАМ"

Положення "Про освітні програми у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про бібліотеку ЛНАМ"

Експертні висновки акредитаційної експертизи ЛНАМ

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійними програмами:

«Сакральне мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

«Монументальний живопис» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Реставрація творів мистецтва» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Монументально-декоративна скульптура» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Мистецтвознавство» зі спеціальності 034 Культурологія

«Менеджмент мистецтва» зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

«Художнє скло» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Художнє дерево» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Художній метал» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

«Графічний дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» 

«Художня кераміка» зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Сертифікати про акредитацію ЛНАМ

Матеріально-технічне забезпечення ЛНАМ

Зразки документів про освіту