Нормативно-правові документи

Статут Львівської національної академії мистецтв

Витяг з реєстру субєктів освітньої діяльності

Наказ №134 від 26.09.2018 "Про затвердження структури ЛНАМ"

Положення "Про Вчену раду Львівської національної академії мистецтв" 

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конференцію трудового колективу Львівської національної академії мистецтв"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЛНАМ на 2017—2020 рр.

Положення "Про організацію освітного процесу у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про заочну форму навчання у ЛНАМ"

Положення “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Положення  "Про порядок реалізації права на академічну мобільність доктор філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі міжнародних двохсторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю"

Положення "Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших
працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод"

Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ"

Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Наказ №102 від 19.07.2018р. "Про зміну розміру плати за навчання на 2018/2019 н.р."

Положення "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентське самоврядування"

Положення "Про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ"

Положення "Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв в Україні та закордоном" 

Положення "Про виставкову діяльність у ЛНАМ"

Положення "Про художні ради та експертні комісії Львівської національної академії мистецтв" 

Положення "Музею Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення “Про робочі та дорадчі органи Львівської національної академії мистецтв”

Положення “Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ"

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах,що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ"

Положення “Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення "Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ"

Положення "Про порядок ліквідаціі академічних заборгованостей"

Положення "Про звання «Почесного доктора», «Почесного професора» і «Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри) Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентський гуртожиток ЛНАМ"

Положення "Про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ"

Положення "Про діяльність галереї «ПОРИ РОКУ»"

Порядок супроводу маломобільних груп населення у ЛНАМ

Назви спеціальноcтей, спеціалізацій та кваліфікацій, за яким здійснюватиметься набір у 2017 р.  

Перелік штатних науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв та їх публікацій за 2012-2017рр.

Важливі події академії