Кодекс доброчесності

Навчайся гідно (відеоролик від Ініціатива Academic IQ)

 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (Закон України «Про освіту»)

Кодекс академічної доброчесності у Львівській національній академії мистецтв - переглянути pdf-файл.

Положення "Про академічну доброчесність у ЛНАМ" - переглянути pdf-файл.

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: Чесність, Довіра, Справедливість, Повага та Відповідальність, Відвага. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності.

Чесність – систематичне уникнення шахрайства, обману, крадіжок та будь-якої безчесної поведінки, відданість моральним принципам і стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності. 

Довіра – усі учасники освітнього процесу мають упевненість у чесності та порядності один одного, можуть покластись один на одного, позбавлені страху, що результати діяльності можуть бути несанкціоновано запозиченими. 

Справедливість – неупереджено однакове ставлення до всіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності, дотримання кожним учасником освітнього процесу законів і стимулювання до цього інших.

Повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров'я на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу.

Відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки.

Відвага – послідовне відстоювання гідної поведінки та ідей поширення принципів академічної доброчесності в несприятливих умовах стороннього тиску.

ПОРУШЕННЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ Є:

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях. 

Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. 

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.

Обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування. 

Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. 

Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти». Будь які прояви академічної недоброчесної компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ.