Загальна інформація

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв»  визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАМ, механізм оплати, умови та процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС (один кредит становить 30 годин) за накопичувальною системою.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС (180 годин), у тому числі розвиток педагогічної майстерності (фахових методик, технологій, педагогічних компетентностей тощо) викладача не може бути меншим ніж 2 кредити ЄКТС (60 годин).

Основними видами підвищення кваліфікації є:

■ навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

■ стажування;

■ окремі види діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

Шаблони документів:

Службова записка щодо участі педагогічних і науково-педагогічних працівників кафедри у програмах підвищення кваліфікації та стажуванні.

Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради факультету питання про визнання результатів підвищення кваліфікації

Службова записка про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Звіт про підвищення кваліфікації (стажування)