Факультет історії і теорії мистецтв
Левкович Н.Я.

Левкович Наталія Ярославівна

Доктор мистецтвознавства, кандидат архітектури, доцент

1976 р.н. У 1999 р. закінчила Львівську академію мистецтв, кафедру Історії і теорії мистецтва.
2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Стильові особливості палацової та садибно-паркової архітектури Галичини кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. » на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури.
2016 року захистила докторську дисертацію на тему «Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини ХVІІІ – першої третини ХХ ст.: типологія, символіка, художні особливості» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства.
Доцент кафедри Історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, автор низки навчальних спецкурсів.
Автор численних наукових статей, монографій «Палацові та садибно-паркові ансамблі Галичини кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.» (Львів, 2007), «Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст.» (Львів, 2016).
Головний редактор Вісника ЛНАМ (категорія В).
На кафедрі Історії і теорії мистецтва викладає навчальні курси «Основи архітектури», «Архітектурна візуалізація культури», «Музеєзнавство», «Атрибуція та експертиза творів мистецтва», «Мистецтво країн Центрально-Східної Європи».

 

Список основних наукових праць

 1. Artistic Features of Besamims in Eastern Galicia in the 18th — the first third of the 20th Century / N. Levkovych // Studia zydowskie. Almanach. — R. V (2015). — Nr 5. — Zamość : Pracownia Badań Dziejów i Kultury Żydów PWSZ w Zamościu. — S. 13—28.
 2. Torah Shields in Jewish ritual culture of Halychyna in the XVIII – the first third of the XX centuries: a synthesis of text and decoration. // Вісник ЛНАМ, № 30. – 2016. – С. 197 – 205.
 3. Символіка Зодіакального Кола в єврейському мистецтві Східної Галичини  XVIII – першої третини ХХ ст. // STUDIA ŻYDOWSKIE ALMANACH [Jewish Studies. Almanac] R. VI (2016) Nr. 6. – С. 195 – 211.
 4. Demianchuk A., Levkovych N., Kravchenko M., Tymkiv B., Stempitska Y. Copies of the ikon of mother of God Czestochowa in roman catholic churches of Galicia // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 11/02-XXIV. – P. 143 – 149.
 5. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст.: типологія, символіка, художні особливості / Н. Левкович. — Львів : Львівська національна академія мистецтв, 2016. — 508 с.
 6. Палацові та садибно-паркові ансамблі Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. – Львів: СВС Філевич, 2006. – 108 с.
 7. Антропоморфні зображення в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVII – XIX ст.// Вісник ХДАДМ, 2010. – С. 116 – 121. (0,2 аркуша).
 8. Антропоморфні зображення в оздобленні корон Тори Галичини XVIII — ХІХ ст. / Н. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2010. — №. 8. — С. 178—190.
 9. Єврейські мереживні атари сасівського осередку Східної Галичини другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.: історія та художні особливості. - Вісник Львівської національної академії мистецтв 2022. Вип. № 48. С. 59-66.
 10. Збереження історико-культурної спадщини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. / Н. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2007. — № 12. — С. 86—95.
 11. Інспірація чи імітація: до питання плагіату в мистецтві. — Академічна відповідальність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 квітня 2021 р.). Київ:  Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. 140 с. — С. 75 — 78.
 12. Модель землі обітованої в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII–першої третини ХХ ст.: проблема ідентичності і культурна традиція// Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Культурологія. Вп. 18. 2017 . — С. 186-190
 13. Мотив дерева як візуалізація всесвіту в єврейському мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. / Н. Левкович // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів: ЛНАМ, 2013. — Вип. 22. — С. 226—235.
 14. Образ храму в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. / Н. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2015. — № 3. — С. 15—24.
 15. Осередок єврейського мереживоплетіння в Сасові другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2019. Вип. № 42. С. 4-11.
 16. Символіка антропоморфних зображень в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Східної Галичини XVII — XIX ст. / Н. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2010. — №. 4. — С. 116—121 (0,5 аркуша).
 17. Художні особливості свічників-менор, створених в Галичині в XVIII — першій третині ХХ ст. / Н. Левкович // Парадигма пізнання: Гуманітарні питання. — № 4 (7). — Київ, 2015. — С. 86—97. (Наукометрична база даних “Російський індекс наукового цитування” (№ 260-04/2014)).
 18. Художні особливості торашилдів Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. / Н. Левкович // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2015. — Вип. 27. — С. 221―230.
 19. Художні особливості указок для Тори, створених у Галичині в XVIII — першій третині ХХ ст. / Н. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2014. — № 7. — С. 81—86.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua