Факультет історії і теорії мистецтв
Студницька М.Р.

Студницька Мар'яна Романівна

доцент

1989 р. закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва за спеціальністю художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, присвоєно кваліфікацію художника-технолога.

1997 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

З 1997 року працює на кафедрі історії і теорії мистецтва Львівської академії мистецтв, з 2004 року доцент.
Автор низки навчальних спецкурсів, численних наукових статей, навчальних посібників, монографій.
Викладає навчальні курси «Історія мистецтва», «Історія художнього скла», «Історія інтер’єрів і меблів», «Аналіз художнього твору», «Історія декоративного мистецтва», «Синтез просторових мистецтв», «Мистецтво провокації та провокації в мистецтві».

Курс лекцій. Історія скла. Частина І: Давнє скло переглянути електронну версію

Курс лекцій. Історія скла. Частина І: Середньовічне скло - переглянути електронну версію

Церкви Галичини: національні особливості художнього образу. М.Студницька, Р.Студницький переглянути електронну версію

Список основних наукових праць

 1. Студницька М. «Візантизм» у сакральному мистецтві Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: концептуалізація «українсько-візантійського» стилю. // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І. І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. – С. 100-103.
 2. Студницька М. Град жіночий (Тисяча ликів жінки в художній культурі європейського Середньовіччя) // Жінка в мистецтві. Збірник наукових статей. – Львів, 2008. – С. 19-48.
 3. Студницька М. Дискурс національної ідентичності в церковному мистецтві Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Вип. 18. Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття. Матеріали X міжнародної наукової конференції (Острог, 12–13 травня 2017 р.). – Острог, 2017. – С. 44-48.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoakl_2017_18_15 

 1. Студницька М. Ідеї духовного і національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району на Львівщині. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – С. 248-252.
 2. Студницька М. Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – С. 227-235.
 3. Студницька М. Іконопис Юрія Магалевського // Львів: мистецький простір міста. Том 2. Середовище, явища, автори / Ред.-упоряд.: М. Студницька. – Львів: ЛНАМ, 2016. – С. 232-245.
 4. Студницька М. Малярська програма іконостасів церков Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. Вип. 28. – Львів : Логос, 2018. – с. 54-72.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C$ 

 1. Студницька М. Ростислава Грималюк. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку – ХХ ст. Рецензія // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Т. CCXLVIII – Львів, 2004. – С. 613-617.
 2. Студницька М. Синтез мистецтв у громадській та житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії. Зб. Наук. Праць. Вип. 14 / [голов. Ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. Т. Рильського. – К., 2014. – С. 158-178.

 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukrmyst_2014_14_17 

 1. Студницька М. Синтез художніх традицій у релігійному малярстві Ю. Магалевського // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 19. – Львів: ЛНАМ, 2009.
 2. Студницька М. Творчий метод релігійного малярства Павла Ковжуна та Михайла Осінчука // Львів: мистецький простір міста. Том 2. Середовище, явища, автори / Ред.-упоряд.: М. Студницька. – Львів: ЛНАМ, 2016. – С. 220-232.

https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/17.pdf 

 1. Студницька М. Художнє скло / Професійне декоративне мистецтво України першої половини ХХ ст. // Історія декоративного мистецтва України. Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. Том 5. – Київ: видавництво ІМФЕ, 2016. – С. 163 – 181.

https://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_dekoratyvnoho_mystetstva_Ukrainy_U_5_t_T_5.pdf?PHPSESSID=fu987jqvu6ahsp3atm09hhqev0 

 1. Студницька М. Художній ансамбль костелу св. Миколая с. Вижняни на Львівщині як зразок українсько-польського діалогу культур // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип 34. – Львів : ЛНАМ, 2017. – С. 69-76.

https://visnyk.lnam.edu.ua/visnyk/2017/34/1595af6435015c77a7149e92a551338e 

 1. Студницька М. Часопростір українського малярства першої третини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 19. – Львів: ЛНАМ, 2008. – С. 252-264.
 2. Студницька М., Студницький Р. Національна ідентичність у сакральному мистецтві Галичини першої третини ХХ ст. // Ідеї смисли інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упорядник Р. М. Яців. – Частина 4. – Львів : ЛНАМ Інститут Народознавства НАН України Наукове Товариство ім. Шевченка, 2021. – С. 187-195.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua