Умови навчання

Розклад занять для аспірантів (IІ півріччя):

Графік зі змінами освітнього процесу ЛНАМ на 2020-2021 н.р.

Освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти Доктор філософії

Навчальні плани:

Планування. Аспіранти працюють за  індивідуальними науково-навчальними програмами, куди входять: виконання наукових досліджень, відповідних до теми дисертації, участь у  наукових конференціях по темі дисертації; підготовка та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії,  спеціальності, заліків за спецкурсами; вивчення курсів теоретичних дисциплін з урахуванням профілю підготовки аспіранта, передбачених науково-навчальними програмами, педагогічну практику; оформлення дисертаційної роботи та подання її у відповідний термін до розгляду в спеціалізовану вчену раду чи її захист.

Протягом строку навчання аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, необхідні для написання та захисту дисертації.

Навчальні програми, тема дисертації та індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення профілюючою кафедрою, затверджуються Вченою радою академії, не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури.

 

Атестація. Виконання індивідуального плану та науково-навчальної програми аспіранти звітують один раз на рік на засіданні профілюючої кафедри у травні-червні кожного навчального року (поетапний контроль).  

Протягом І-ІІІ року навчання аспірантам необхідно не пізніше 20-го травня подати у відділ докторантури і аспірантури відповідні документи: індивідуальну науково-навчальну програму (індивідуальний план роботи) виконану роботу за пройдений навчальний рік, підписану науковим керівником та аспірантом. За результатами атестації аспіранти наказом ректора переводяться на наступний рік навчання.

Протягом навчання щорічно аспірант атестується науковим керівником та доповідає на засіданні профілюючої  кафедри про результати виконання дисертаційних досліджень. За результатами атестації аспіранти подають у відділ аспірантури такі документи: атестаційну картку; розширений витяг з протоколу засідання кафедри; звіт про виконання розгорнутого плану поточного року навчання (початком навчального року вважається дата зарахування до аспірантури за наказом); розгорнутий план роботи на наступний рік навчання. Результати атестації розглядаються на засіданні Вченої ради академії та приймаються рішення щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання. Аспіранти, які не виконали план роботи, за рішенням Вченої ради академії відраховуються з аспірантури та відшкодовують затрати на їх навчання (відповідно до чинного законодавства).

 

Теми дисертаційних досліджень  - переглянути тут

Програми кандидатських іспитів:

Важливі події академії

31  Травень Понеділок
14  Травень П'ятниця
22  Квітень Четвер
20  Квітень Вівторок
15  Квітень Четвер
05  Квітень Понеділок
05  Квітень Понеділок

Адреса аспірантури:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2437361, aspirantura@lnam.edu.ua