Умови навчання

Розклад занять для аспірантів:

Спеціальність "Дизайн" - переглянути

Спеціальність "Образотворче, декоративно-прикладне, реставрація" - переглянути

Графік освітнього процесу ЛНАМ на 2019-2020 н.р.

Навчальні плани:

Планування. Аспіранти працюють за індивідуальними науково-навчальними програмами або індивідуальними планами роботи. Індивідуальна науково-навчальна програма (або індивідуальний план роботи) передбачають: виконання наукових досліджень, відповідних до теми дисертації, публікування отриманих результатів, доповіді їх на наукових конференціях; підготовку та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності, заліків за спецкурсами , вивчення курсів теоретичних дисциплін з урахуванням профілю підготовки аспіранта, передбачених науково-навчальними програмами, а також педагогічну практику; оформлення дисертаційної роботи та подання її у встановлений термін до розгляду у спеціалізовану вчену раду, або її захист.

Тема дисертації, науково -навчальна програма або індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються Вченою радою академії, не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури. Аспірантам 1 року навчання необхідно не пізніше 1 квітня подати у відділ докторантури і аспірантури такі документи: індивідуальну науково-навчальну програму (індивідуальний план роботи) на три (для заочників   на чотири) роки навчання, які підписали науковий керівник та аспірант і затвердила Вчена рада академії;  обгрунтування вибору теми дисертації, підписані завідувачем кафедри, науковим керівником та аспірантом і затверджене Вченою радою академії; докладний план дисертаційних досліджень та розгорнутий план роботи на перший рік навчання, підписаний науковим керівником та аспірантом.

Атестація. Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану та науково -навчальної програми. Звіти заслуховуються на засіданнях кафедр у травні -червні кожного навчального року (поетапний контроль). Результати виконання аспірантами планів роботи розглядаються на засідання Вченої ради академії. До 15 червня за результатами поетапного контролю аспіранти подають у відділ аспірантури короткий звіт та витяги з протоколу засідання кафедри   про результати виконання розгорнутого плану роботи поточного року навчання. Щороку у жовтні -листопаді в академії проводиться атестація аспірантів. Кожний аспірант атестується науковим керівником та доповідає на засіданні кафедри про результати виконання дисертаційних досліджень. Результати атестації розглядаються на засіданні Вченої ради академії та приймається рішення щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання. Аспіранти, які не виконали план роботи, за рішенням вченої ради академії відраховуються з аспірантури та відшкодовують затрати на їх навчання (відповідно до чинного законодавства). До 20 листопада за результатами атестації аспіранти подають у відділ аспірантури такі документи: атестаційну картку; розширений витяг з протоколу засідання кафедри; звіт про виконання розгорнутого плану поточного року навчання (початком навчального року вважається дата зарахування до аспірантури за наказом); розгорнутий план роботи на наступний рік навчання. За результатами атестації аспіранти наказом ректора переводяться на наступний рік навчання.

 

Адреса аспірантури:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2437361, aspirantura@lnam.edu.ua