Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Косівська мистецька школа започаткувала свою історію 1882 року як ткацька промислова професійна школа. Сьогодні Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв є вищим на¬вчальним закладом державної власності III рівня акредитації, що проводить підго¬товку фахівців за державною формою навчання та здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти в галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальностями: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мис¬тецтво, реставрація», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». З метою збереження наукового рівня вищої школи 2017 року Косівський інститут ліцензував II рівень освітньої діяльності — магістратуру (реєстр суб’єктів освітньої діяльності (ЄДЕБО), наказ № 95-1 від 15.05. 2017 р.). 

Юрчишин Галина Миколаївна
директор КІПДМ ЛНАМ

професор, кандидат архітектури, заслужений архітектор України, відмінник освіти, член-кореспондент Української академії архітектури

Матеріально-технічна база КІПДМ ЛНАМ включає три навчальні корпуси, спортивну та актову зали, виробничі майстерні, їдальню, гуртожиток, бібліотеку, читальний зал, комп’ютерну лабораторію та спеціалізовані аудиторії-майстерні. Гордістю навчального закладу є навчально-методичний кабінет, що являє собою унікальну збірку автентичного та сучасного гуцульського мистецтва. Навчально-виховний процес спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня «Магістр» забезпечують 26 штатних науково-педагогічних працівників, у тому числі: професорів — 5, доцентів — 10, кандидатів наук — 13, Народних художників України — 2, заслужених діячів мистецтв України — 2, заслужених художників України — 2, заслужений архітектор України — 1, член-кореспондент Української Академії архітектури — 1.
Упродовж навчання в інституті кожен студент має можливість не лише здобути професійні знання та навички, але й сформувати себе як особистість. За період своєї роботи навчальний заклад підготував понад 4000 фахівців, у тому числі й для країн зарубіжжя. Серед випускників інституту — заслужені працівники освіти і культури, лауреати державних премій, відомі науковці, мистецтвознавці, дизайнери та журналісти, які активно формують культурно- мистецьке середовище держави. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв має давні мистецькі й освітні традиції, посідає помітне місце серед вищих художніх навчальних закладів України, виховує студентів на засадах гуцульського та українського національного мистецтва, адаптуючи традиції до вимог сучасних мистецьких процесів. За заслуги перед україн¬ським народом 19 жовтня 2017 року трудовий колектив Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв нагороджений Грамотою Верховної Ради України.