Науково-дослідний сектор

Науково-дослідний сектор – структурний підрозділ Львівської національної академії мистецтв, основне завдання якого полягає у забезпеченні виконання наукових мистецтвознавчих досліджень відповідно до тематичних планів, що пройшли конкурсний відбір у МОНУ і були затверджені Вченою радою академії. До пріоритетних напрямів наукової роботи в межах Академії загалом та науково-дослідного сектора зокрема є реалізація програми створення наукової бази з української та світової художньої культури. Наукова діяльність НДС здійснюється в межах досліджень образотворчого, декоративного і монументального мистецтва, історії та теорії мистецької освіти, її сучасного стану в Україні, сакрального мистецтва Львівщини у всіх його видах і жанрах, дослідження технологічних процесів художньої творчості.

Крім науково-дослідної роботи, підрозділ займається видавничою діяльністю, а також виконує господарсько-договірні проекти, здебільшого пов’язані з проведенням реставраційних робіт.

Від 2015 року тривала науково-дослідна робота над п’ятьма проектами, фінансування яких відбувалося за кошти державного бюджету. Серед них – два фундаментальних і три прикладних дослідження. Так, у 2015 році завершилось виконання фундаментального проекту «Артефакти українського модерну у вітчизняних і зарубіжних художніх центрах: ґенеза, стиль, національні особливості» № держреєстрації: 0113U001677 (Керівник: кандидат мистецтвознавства Клімашевський Андрій Володимирович).

Робота спрямована на системне дослідження феномену українського модерну як національного художнього стилю, що охопив різні види і жанри мистецтва, визначення його ролі і місця в міжнародному «сецесійному русі» початку ХХ ст. через широкомасштабний аналіз пам’яток у вітчизняних художніх центрах, насамперед Києва, Львова, Харкова, Полтави, Чернівців, Івано-Франківська та ін. До наукового обігу було залучено широке коло маловідомих і недосліджених артефактів українського модерну, що знаходяться поза межами України, насамперед у таких культурних європейських центрах як Прага, Відень, Краків, Варшава та ін. Дослідження охопило широкий спектр артефактів й архівних джерел, в тому числі пам’яток архітектури, образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва, пов’язаних з епохою становлення українського модерну.

Також починаючи з 2015 року НДС виконував комплексне теоретично-реставраційне дослідження спільно з Закарпатським художнім інститутом – «Комплексне науково-реставраційне дослідження  інтер’єру Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді XVIII – І пол. ХХ ст.» № держреєстрації: 0115U001058. (Керівник – Островський Ю.В., ЛНАМ, Приймич М.В., ЗХІ).

Досвід ЛНАМ, як підрядника в грантовому міжнародному проекті HUSKROUA/0901/057 «Кошицька та Ужгородська катедри, центри розвитку на територіях взаємної історії» став підґрунтям для майбутніх науково-дослідних робіт у сфері реставрації, зокрема Хрествоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. У святилищі храму, передовсім, склепінні вдалося розчистити та закріпити 100 м2 автентичного стінопису середини XVIII ст.

Водночас очевидною і нагальною виявилась потреба проведення подальших ґрунтовних, комплексних досліджень інтер’єру Собору та підготовки науково опрацьованих проектів з метою залучення європейських грантів для покращення привабливості пам'яток архітектури та монументального живопису. Результатом комплексного проекту, що включав обмірні роботи та хіміко-біологічні дослідження, стала підготовка відповідної технологічної і кошторисної документації, плану реставраційно-консерваційних робіт.

У 2016 році почалось виконання 2-річної прикладної роботи «Дослідження феномену художнього дерева Закарпаття: європейський контекст та регіональні особливості» № держреєстрації: 0116U004800. (Керівник Мельник Іван Андрійович, кандидат мистецтвознавства).

Дослідження ґрунтується головним чином на роботі з матеріалами, зібраними в експедиціях по Закарпаттю. Було обстежено сім районів, зокрема Перечинський, Великоберезнянський (Західне Закарпаття), Воловецький, Міжгірський (Північне Закарпаття), частково Тячівський, Хустський (Південне Закарпаття), Рахівський (Східне Закарпаття). Така географія дослідження відповідає потребі вивчення і аналізу, генези, художньо-стилістичних особливостей і взаємовпливів культурно-етнічного пограниччя в межах Карпатського регіону. Всі об’єкти фотофіксовано для подальшої каталогізації, здійснена вибіркова атрибуція невідомих артефактів, також введено в обіг раніше невідомі імена майстрів. В ході експедиційних досліджень виявлено низку пам’яток художнього дерева в народному будівництві, насамперед житловому, які були важкодоступні для дослідників, через перебудови і незадовільний стан збереження раніше не фігурували в наукових студіях на цю тему. Сформовано базу даних пам’яток художнього дерева Закарпаття (за експедиційними матеріалами), які розширюють наявну типологію. Укладено бібліографію з архівних й бібліотечних джерел. Цей матеріал було використано для інтерактивної карти з розробкою технічного функціоналу і наповненням текстово-візуальними супровідними матеріалами.

У 2017 – 2018 роках тривала робота над ще одним прикладним дослідженням «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до модерну» № держреєстрації: 0117U000706. (Керівник Мисюга Богдан Васильович, канд. мистецтвознавства).

Результатом реалізації проекту стала розробка освітньо-наукового електронного ресурсу з історії української культури та мистецтва. У межах проекту створено освітній програмний продукт, який ґрунтується на використанні тематично дібраних і логічно структурованих наукових візуальних і текстових матеріалів, доступних для педагогів, студентів, всіх зацікавлених в українській мистецькій культурі. Автори й виконавці проекту сформували інформаційну базу онлайн-ресурсу з чітким поділом на розділи за тематикою, хронологією та розробили схему інтерактивних посилань в межах самого ресурсу. Така практика відповідає об’єктивним вимогам наукового і навчального процесів і допомагає розширити застосування теоретичних і практичних складових платформи. Розроблено і запущено роботу сайту UKRARTSTORY (www.ukrartstory.com.ua). UKRARTSTORY став пілотною спробою реалізації амбітної ідеї ввести в український інтернет простір ресурс, присвячений історії українського мистецтва, щоб теми і образи української художньої культури зазвучали в широкому доступі.

Від 2018 року виконується фундаментальне дослідження «Некласична візуальна культура в українському мистецтві ХХ-ХХІ ст.» № держреєстрації: 0118U003753. (Керівник Яців Роман Миронович, професор, кандидат мистецтвознавства).

Проект передбачає систематизацію та інтерпретацію низки досліджених явищ некласичної візуальної культури ХХ-ХХІ ст. в українському мистецтві, а також розширення джерельної бази за рахунок нових досліджень. Некласична візуальна культура ґрунтується на принципово відмінній від класичної світоглядній основі, вираженій у західноєвропейських філософських течіях кінця ХІХ - середини ХХ ст., котрі істотно міняють акцент у відображенні онтологічної проблематики у мистецтві. З відомих причин ані західне мистецтво ХХ ст., ані західна теорія мистецтва цього періоду не були засвоєні українським академічним мистецтвознавством. З огляду на це метою проекту є не лише систематизація та кількісне розширення джерелознавчої бази за рахунок нових досліджень, але передовсім розробка теоретичного та методологічного апарату, що уможливить якісний аналіз цих явищ та співвіднесення з явищами актуального західного мистецтвознавчого дискурсу.

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

Адреса НДС:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2765297, nds@lnam.edu.ua